Statut Fundacji

Cel i formy działania Fundacji

§ 7

1. Podstawowym celem Fundacji jest:

a) Informacja na temat alternatywnych metod leczenia i promowanie zdrowego odżywiania się i zdrowego stylu życia

b) Podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz zachęcanie go do poprawy wiedzy w zakresie funkcjonowania mechanizmów prawnych

c) Popularyzowanie kultury i sztuki.

d) Propagowanie postaw patriotycznych i utrzymanie jedności narodowej oraz poszerzanie wiedzy historycznej

e) Propagowanie współczesnej nauki oraz jej osiągnięć, w tym jej przyszłościowych alternatyw oraz ponadczasowych rozwiązań technologicznych, wraz z propagowaniem wiedzy na ich temat.

f) Propagowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez promowanie obywatelskiego i niezależnego dziennikarstwa.

g) Promowanie idei ochrony środowiska

2. Realizacja celów wymienionych w ust. 1 następuje poprzez:

a) Szerzenie informacji na temat wszelkich dostępnych metod leczenia i promowanie zdrowego odżywiania się i zdrowego stylu życia

b) Podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz zachęcanie go do poprawy wiedzy w zakresie funkcjonowania mechanizmów prawnych

c) Popularyzowanie kultury i sztuki odbywać się będzie przez promowanie mało znanych twórców, promowanie sztuki ludowej, promowanie nowych artystów w każdej dziedzinie kultury i sztuki, z Polski i zza granicy, promowanie mało znanych gatunków muzycznych. Organizację, w miarę potrzeb i możliwości, różnego rodzaju imprez plenerowych, zlotów, koncertów itp.

d) Propagowanie postaw patriotycznych i utrzymanie jedności narodowej oraz poszerzanie wiedzy historycznej odbywać się będzie poprzez organizowanie sympozjów, prowadzenie badań i analiz historycznych, szerzenie kultury narodowej oraz pamięci historycznej.

e) Propagowanie współczesnej nauki oraz jej osiągnięć, w tym jej przyszłościowych alternatyw oraz ponadczasowych rozwiązań technologicznych, wraz z propagowaniem wiedzy na ich temat.

f) Promowanie obywatelskiego i niezależnego dziennikarstwa, odbywać się będzie przez nawiązywanie współpracy z niezależnymi dziennikarzami i publicystami oraz mediami w Polsce i za granicą.

g) Zwracanie szczególnej uwagi społeczeństwa na fakt, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne oraz nagłaśnianie spraw związanych z jego dewastacją.

3. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może współpracować z organami samorządu terytorialnego, organami władzy i administracji państwowej, oraz wszelkimi organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, przedsiębiorstwami oraz osobami prywatnymi, których działalność zbieżna jest z celami Fundacji lub umożliwi realizację przyjętych celów.